Adatvédelmi tájékoztató

Az Agy Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy aláveti magát az alábbi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: www.agytanoda.hu


AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Agy Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Székhely: 2000 Szentendre, Jókai u. 3.
E-mail: titkarsag@agytanoda.hu
Telefon: 06-26-311-387


LEGFONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (a könnyebb értelmezhetőség 
érdekében)

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Tehát, amit ígérhetünk:

 1. Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettől elvárjuk,
  amelyikkel együttműködünk, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekünk.
 2. Ha személyes adatokat kérünk és kezelünk, akkor el fogjuk magyarázni, miért kérjük az
  adatokat és mihez fogjuk azokat használni, kivel osztjuk meg az adatokat.
 3. Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
 4. Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat
  megfelelő szinten tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget
  tudjunk tenni.
 5. A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük.
 6. Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat
  módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír a titkarsag@agytanoda.hu email
  címre. A kérést teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses
  kötelezettségeinkkel.

 

ADATKEZELÉS

A www.agytanoda.hu weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvételkor a következő adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • tárgy (nem kötelező)
 • üzenet (nem kötelező)

Adatkezelés célja: az érintett által elküldött üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Iskolánk, mint adatkezelő a kapcsolattartás során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.

Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintett –jelen tájékoztatás ismeretében adott- önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett ezen hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.

Figyelem! Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, hanem kérd meg őt, segítsen neked.
A szülői jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a fenti elérhetőségek egyikén. Ennek érdekében szólj Szüleidnek.


ADATFELDOLGOZÓ (fentiekben nevesített adatkezelés vonatkozásában)

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely- és e-mail domain szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
nexum Magyarország Kft.
1134 Budapest XIII., Lehel u. 17BC I. emelet
Tel.: +36 1 2888 000
6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Tel.: +36 62 55 88 99
Email: info@nexum.hu


MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az titkarsag@agytanoda.hu e-mail címen keresztül
gyakorolhatja:

Hozzáférési jog Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy Iskolánk feldolgoz-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet a Iskolánk rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.
A helyesbítés joga Jogában áll kérni, hogy Iskolánk helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek.
Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték.
Korlátozási jog Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartjuk fenn.
A hordozhatósághoz való jog Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.
Kifogásoláshoz való jog Kifogásolhatja, hogy személyes adatai Iskolánk nyilvános vagy jogos érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben Iskolánk leállítja az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását vagy védelmét.
Automatikus egyéni
döntések
Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is, amely joghatással bírhat Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása azonban nem lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és Iskolánk közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség; vagy ha a Iskolánkra alkalmazandó jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme érdekében; vagy ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Reklamáció
benyújtásához való jog
Joga van reklamációt benyújtani a magyar felügyeleti hatósághoz.
(elérhetőségek lentebb)


INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐK

A kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Ha az a nem várt helyzet állna elő, hogy Iskolánk nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Iskolánk, mint adatkezelő és az előzőekben bemutatott adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.


ADATVÉDELMI INCIDENS

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Iskolánk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.


ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst Iskolánk indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.


PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Iskolánk adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértése ellen forduljon elsősorban az Adatkezelőhöz, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet panasszal: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szentendre, 2018. szeptember 3.