Két tanítási nyelvű oktatás – nyelvvizsgák

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja, aminek egyik alapja a heti 5 angolóra. A két tanítási nyelvű oktatás a következő célok megvalósítását szolgálja:

 • az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése
 • a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása: 1.-2. évfolyamon: testnevelés, ének, rajz, 3.-4. évfolyamon: testnevelés, rajz, természetismeret,felső tagozaton: testnevelés, rajz, történelem, célnyelvi kultúra folyik részben angol nyelven.
 • a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése
 • a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása
 • a két tanítási nyelvű középiskolai oktatás befejezését követően a tanulók legyenek képesek arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat a magyar nyelv mellett a célnyelven is folytathassák, továbbá tanulmányaik befejezését követően a hivatásukat a célnyelven is magas szintű nyelvtudással műveljék.

Iskolánk célja a célnyelvi műveltség, a kulturális tudatosság intenzív fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv országaival, értsék azok kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzájuk.

A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok civilizációjának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre.

A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák a célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, történelmével, kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket.

Az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való kommunikálásra tanulásra, az idegennyelvű információk feldolgozására. A tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul,akár idegennyelven folytassák. Célja továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül nevelje a  tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen pozitív én- és országkép  kialakítására; értesse meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát.

A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelv elsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett, a tanulók magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. Követelmény tehát, hogy legyenek képesek az idegennyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, – közlésben és– alkalmazásban.

Nyelvvizsga felkészítés:

8. évfolyamokon (Euroexam B2) nyelvvizsga előkészítés folyik a törzsanyag feldolgozásával párhuzamosan. A próbavizsgák 8. osztályban, első félév után történnek házon belül. Egy anyanyelvi és több nyelvtanárral egyetemben.

Idegen nyelvi programok és projektek:

 • angol előadások
 • Brit őszi ünnepek- Halloween
 • Pancake Day
 • Angol vetélkedő 1-8.o.

Versenyek:

 • Országos angol nyelvi verseny
 • Vers és prózamondó verseny

Csoportbontások:

Csoportbontásban dolgozunk 10 főt meghaladó tanulócsoportok esetén, ami lehetővé teszi a differenciált oktatást. Diagnosztikus mérések alapján határozzuk meg a differenciálás szempontjait, a csoportok az újramérések után újraszerveződnek igazodva az egyéni fejlődéshez.

Anyanyelvi lektor:

Iskolánk két anyanyelvi lektorral dolgozik (Stuller Marianna és Harvey James Brickwood) akik felügyeli az iskolában folyó angol nyelvtanítással kapcsolatos folyamatokat.