Egyesületi alapszabály

BEVEZETÉS

 

Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület a civil szerveződésű „Kreatív Gyermekműhely” utódaként, 1989-ben jött létre, azzal — az akkor a művészetek városában időszerű — céllal és feladattal, hogy a szentendrei és környékbeli gyerekek közismereti és művelődési oktatásában, nevelésében részt vállaljon.

Ennek megvalósítsa érdekében az Egyesület polgári összefogással 1992-ben létrehozta és azóta is működteti az időközben két tanítási nyelvű általános iskolává vált „AGY Tanodát”, illetve megalapította a Szentendrei Művészeti Iskolát, amelynek a fenntartói jogait már nem gyakorolja.

Az Egyesület alapítói a reneszánsz ember sokoldalúságát, a világgal való harmonikus viszonyát tekintették követendő példának. Az Egyesület tagsága számára ma is elengedhetetlen, hogy a fenntartásában lévő iskola diákjai a humán értékek, a reáltudományok mellett a nyelvtanulás fontosságát, a művészeti készségek személyiségfejlesztő erejét már gyermekkorban felismerjék, ezáltal biztos tudással rendelkező, több nyelven beszélő, az egyetemes és nemzeti kultúrát, más népek civilizációját elfogadó, művelt és nyitott „európai” polgáraivá váljanak hazánknak.

Az Egyesület irányítása alatt működő „AGY Tanoda” tanárai modern és alternatív pedagógiai módszerekkel, az egyénre szabott nevelés elvei szerint, két nyelven tanítják az „alkotó gyermekeket” és próbálnak meg számukra sokszínű szabadidős és művészeti programokkal, közös rendezvényekkel, a szülők bevonásával otthont teremteni az iskolában. A kis létszámú osztályok, a családias légkör, az intézmény demokratikus felépítése, a két tannyelvűség, a magas szintű környezetkultúra és művészeti oktatás, a tehetséggondozás és az óvodásoknak is meghirdetett fejlesztési lehetőségek olyan értékek, amelyeket az Egyesület szeretne továbbra is megőrizni, az egészséges életmód és környezeti nevelés terén pedig szeretne — lehetőségei szerint — tovább is lépni.

Az Egyesület mindenkori tagsága folyamatosan ápolja az Egyesület hagyományait; tisztelettel, de a változtatás lehetőségét fenntartva őrzi alapértékeit. Megemlékezik alapító örökös elnökéről: a Tanoda első felelős vezetőjéről és alapprogramjának a megalkotójáról, Zaszlavik Jenő tervező grafikus, rajz-művészettörténet tanárról és az Egyesület alapító tagjairól.

Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a mai napon az Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi tartalommal fogadta el:

Iskolánk Egyesületi Alapszabályát itt tekinthetik meg.