Bemutatkozás, szakmai alapelvek

ARS POETICA

Olyan felszabadult,barátságos iskolai légkört kínálunk a hozzánk érkező gyerekeknek,ahol szívesen és jókedvűen töltik értékes tanulással mindennapjaikat.

Iskolánk hagyományos, 8 évfolyamos iskola, reális értékelésrendszerre épül. Célunk, a szilárd alapkészségek kialakítása, a “használható” tudás átadása.

Az oktatás-nevelés folyamata kis létszámú osztályokban valósul meg.

A középfokú nyelvvizsga megszerzésére felkészítő intenzív, több tantárgyat felölelő,mindennapos angol nyelv oktatással találkoznak a gyerekek már az első osztálytól. Ez a fajta kétnyelvű oktatás egyedülálló kistérségünkben. A nyelvoktatás nyolc évre kidolgozott programot ölel át, ahol az egyes évfolyamok szorosan egymásra épülnek. Anyanyelvi tanáraink gondoskodnak arról, hogy a tanulók a célnyelvi órákon, csak szükség esetén halljon magyar szavakat, kifejezéseket.

A kedvező létszámú osztályokban pedagógusaink több figyelmet tudnak egy-egy tanulóra szentelni, így mód nyílik a gyerekek alaposabb megismerésére. Ez lehetőséget teremt a személyre szabott visszajelzésekre és az egyéni fejlődési célok alaposabb meghatározására, szükség esetén a korrepetálásra, felzárkóztatásra.

A félévi és év végi jegyeken kívül évente kétszer szöveges értékelést is átvehetnek  tanulóink szülei. Ez az értékelés segít értelmezni a jegyek mögött rejlő teljesítményt és alapjául szolgál(hat) a teljesítmény javítását szolgáló tervnek.

Több lehetőség nyílik a különböző tanulmányi versenyekre való felkészítésre. Nagy hangsúlyt fektetünk a középiskolai felvételi és a nyelvvizsga felkészítésére. Hetedik és nyolcadik osztályban, heti 1-1 óra felvételi felkészítőt tartunk matematika és magyar nyelv-és irodalom tantárgyakból.

Nyolcadik osztályban, heti két órában készítjük végzős diákjainkat a nyelvvizsgára.

A matematikát – a kis létszámú osztályok ellenére is – bontott csoportban tanulják a gyerekek, hangsúlyt fektetve a képességeiknek megfelelő terhelésre.

Természetesen a jó teljesítményhez szükség van a gyerekek aktivitásásra, kitartó munkájára, az órákon, foglalkozásokon tanult anyag rendszeres átismétlésére, elmélyítésére.

A felkészült és motiváló pedagógusok és a befogadó,tisztelettudó tanulók közös munkáját így koronázhatja siker.

Programjainkat évről évre új ötletekkel bővítjük,ami igazodik a gyerekek érdeklődéséhez, ötleteihez és azokhoz az új kihívásokhoz, amelyekkel nyolcadik után találkoznak majd. (tanév rendje)

Szakköreink széles skálája várja tanulóinkat a szabadidő értékes eltöltésére. (szakkörök)

Célunk, hogy diákjaink megszerezzék a megfelelő tudást, ehhez mi biztosítjuk a megfelelő körülményt, nyugalmat,innovációt.

Igyekszünk lépést tartani a kor technikai vívmányaival, és az oktatásban egyre inkább megjeleníteni a digitális oktatást.

Ha ilyen légkört képzelt el gyermekének,szeretettel várjuk iskolánkban, Szentendre belvárosában, a Duna partján. (térkép)

HITVALLÁS

Iskolánk hagyományos, 8 évfolyamos iskola, reális értékelésrendszerre épül.

Célunk, a szilárd alapkészségek kialakítása, a “használható” tudás átadása. Tanulóink, nyitottak legyenek a szűkebb környezetük és a nagyvilág felé. Egymásra figyelő, a felnőtteket tisztelő, nyitott, segítőkész, felelős közösségi emberként tudjanak élni a mindennapokban.

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, s a mi feladatunk, hogy kiteljesedéséhez az alapokat lerakjuk, a boldog, sikeres és alkotó élethez szükséges kompetenciákat megerősítsük, a problémamegoldó gondolkodásukat kialakítsuk.

Fontosnak tartjuk, hogy becsületességre, tisztességre, kitartásra neveljük őket.

Értékelés:

  • Az első évfolyamon negyedévente értékelő lap segítségével minősíti, a második évfolyamtól kezdve %-kal és érdemjeggyel értékeli a tanuló teljesítményét az iskola.
  • A második évfolyam félévétől a pedagógus (szaktanár) a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel minősíti. A félévi és év végi osztályzatot az érdemjegyek súlyozott átlaga alapján kell meghatároznia a pedagógusnak, indokolt esetben ettől eltérő osztályzatot is megállapíthat. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: kitűnő (5 D),* jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Az érdemjegy, 1,65-től 2, 2,65-től 3, 3,65-tól 4, 4,65-től 5; ezen átlag alatt a pedagógusok mérlegelhetnek és dönthetnek a tanulók érdemjegyéről.

Negyedévben és háromnegyed évben írásos értékelést vesznek kézhez a tanulók, ahol a jegyen túl egyéb információt kap a szülő, amely segítségével a gyerek addigi eredménye és a jövőbeni irány is jobban látható. Ebben meg kell jelennie az esetleges felzárkóztatás szükségességének és a tehetséggondozás lehetőségének illetve azok javasolt módjának is.

  • Az egységes értékelés biztosítása érdekében a tanulók témazáró dolgozataiban, feladatlapjaiban, tesztjeiben elért pontszámainak érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik a szaktanárok:

0-39 % =elégtelen (1),

40-59 %=elégséges (2),

60-75 %=közepes (3),

76-89 %=jó (4),

90-100 %=jeles (5).

  • A tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. A tanuló az egyes évfolyamok követelményeinek a teljesítéséről bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokiratnak minősül.